שלום אורח
התחבר
תקנון אתר


תקנון ותנאי שימוש באתר אלובין תעשיות אלומיניום בע"מ

עודכן ביום 20.01.2014

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

 

כללי

חברת אלובין תעשיות אלומיניום בע"מ (להלן: "החברה") מפעילה אתר אינטרנט תחת שם המתחם ("domain") https://www.alubin.com (להלן: "האתר"). התקנון ותנאי השימוש המפורטים בדף זה (להלן: "התקנון ותנאי השימוש")  מהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין החברה. אנא הקפד לקרוא את התקנון ותנאי השימוש לפני הגלישה באתר. גלישתך באתר, לרבות הרשמתך ו/או כל פעילות אחרת בה אתה מעורב באתר, מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש וכן למדיניות הפרטיות של האתר, במהדורתם האחרונה המפורסמת באתר. תנאי השימוש והתקנון באתר ישונו מעת לעת על ידי החברה וזאת ללא צורך בהודעה מראש. עליך להתעדכן בשינויים אלה והאחריות על כך היא עליך. במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש ולתקנון אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר הנך מתבקש להימנע מלהשתמש בו.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (as is) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים כלשהם המופיעים באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין לפרש את האמור באתר כהמלצת החברה בשום אופן. החברה אינה מתחייבת כי התכנים המופיעים באתר מעודכנים.

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות כל התכנים המופיעים בו בכל צורה, כולל מלל, תמונות, סרטים ושרטוטים ו/או המידע הנוגעים לחברה ו/או למוצריה ו/או לידע שברשותה ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר והכלול בו, בכל צורה ופורמט, בין אם בקוד מקור או בקוד יעד (להלן: "תכני האתר") הינם קניינה ורכושה של החברה בלבד, ו/או ספקיה ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות בקשר עם חומרים אלה, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, סמלי מסחר (לוגו) וזכויות אחרות. הנך מסכים בזאת כי לא תפר זכות ו/או זכויות מזכויות החברה כאמור. יודגש כי הובהר לך כי גם שינוי החומר, לרבות אך לא רק שינוי שרטוט, הינו בגדר הפרת זכות יוצרים והנך מתחייב כי תימנע מלהפר הפרות אלה.

יודגש כי גם חומרים הניתנים להורדה מהאתר נכללים בתכני האתר וחלים עליהם כל תנאי השימוש, לרבות תנאי זכויות היוצרים כאמור לעיל.

במקומות מסוימים באתר תוכל להוריד קבצי PDF ו DWG של חומרים טכניים, לרבות חוברות טכניות, שרטוטים של פרופילי אלומיניום, שרטוטי הרכבה וחתכים (להלן: "תכנים להורדה"). תוכל להוריד את התכנים להורדה לאחר שתקבל הרשאה לעשות כן, באמצעות שם משתמש וסיסמא שיסופקו לך מאת מנהלי האתר לאחר הרשמה. בזמן ההרשמה הנך נדרש למסור אך ורק פרטי אמת, נכונים מדויקים. שים לב כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת שלא לאפשר לך להוריד קבצים מהאתר כאמור.

יודגש כי שם המשתמש והסיסמא כאמור הינם רכושה של החברה והם ניתנים לך לצורך שימושך האישי בלבד ואינם ניתנים להעברה. עליך לנקוט סודיות וזהירות בשמירה על שם המשתמש והסיסמא שלך ולא לגלותם לאיש. יודגש כי התכנים להורדה מיועדים אך ורק לשימושך האישי, לצפייה ו/או לצורך שילוב במפרטים אדריכליים. ההרשאה הינה להורדה של עותק בודד למחשב בודד. יודגש כי מלוא הזכויות בקבצים אלו, לרבות מדגמים רשומים בפרופילים וזכויות יוצרים בשאר השרטוטים וכל סוג אחר של זכויות יוצרים וקניין רוחני, שייך אך ורק לחברה כאמור לעיל. אין לשנות את הקבצים בשום צורה ואופן. שינוי של התכנים להורדה מהווה הפרת זכויות היוצרים של החברה בהם על כל ההשלכות המשפטיות והאחרות הנובעות מכך.  

יודגש כי כל הורדה כאמור לעיל תעשה על אחריותך בלבד. מובהר כי החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או למכשיר הסלולרי ו/או למכשיר קצה אחר הקיים היום או שיהיה קיים בעתיד כתוצאה מהורדה כאמור.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי חלק כלשהו מתכני האתר בשום דרך ללא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהחברה. אין לראות בהוראות תנאי השימוש ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר כאילו היא מעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים בזאת כי לא תפר זכות ו/או זכויות מזכויות החברה כאמור.

יודגש כי כל שינוי בתכני האתר ו/או שימוש בתכני האתר, לרבות התכנים להורדה, שלא למטרות שצוינו, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בתכני האתר בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט ויהווה הפרה של זכויותיה של החברה על כל ההשלכות המשפטיות והאחרות הנובעות מכך.

בתקנון ובתנאי שימוש אלה, תכני האתר כוללים את כל המידע באתר ולרבות בשרטוטים, צילומים, טקסטים, סרטים בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובאמצעי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, בין שהוא בבעלות החברה ובין הוא בבעלות גורם שלישי כלשהו המאפשר ו/או שיאפשר לחברה לעשות בו שימוש.

החברה מחוייבת להגן על זכויותיהם של בעלים בזכויות יוצרים ביצירה על פי כל דין. נא להפנות הודעות הקשורות להפרה של זכויות יוצרים אל מנהלי האתר. החברה תתייחס ברצינות לכל פנייה ותבצע את הנדרש ממנה על פי כל דין.

כתב ויתור

האתר, תכניו והשירותים הניתנים בו מוצעים לשימוש, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, כמות שהם (as is) ללא מצג ו/או התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהו, במפורש או במשתמע. בהתאם לכל דין, לא תחול על החברה כל אחריות שהיא, במפורש או במשתמע, לרבות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או לאנשים מסוימים.

החברה איננה אחראית ו/או אינה מבטיחה כל הבטחה בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בתכני האתר, לרבות נכונות התכנים, דיוקם, מהימנותם ועוד. הנך אחראי לכך כי תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על עצמך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימוש שעשית באתר ו/או הסתמכות שהסתמכת על האתר ו/או על החומרים המצויים בו.

הנגשה לבעלי מוגבלויות

החברה עושה כל שלאיל ידה כדי להנגיש את האתר לאנשים עם מוגבלויות וזאת בהתאם לחוק. במידה שהנך נתקל בבעיית נגישות באתר אנא פנה אל החברה והיא תעשה ככל אשר ביכולתה ובהתאם לסביר כדי לפתור בעיית נגישות זו.

שיפוי

אתה מסכים לכך כי היה ותפר את התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או תגרום להפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו (להלן: "ההפרות") והפרה ו/או הפרות אלה יביאו לנזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה לחברה ו/או לעובדיה ו/או למנהליה ו/או נושאי משרה בה, או מי מטעמם (להלן: "החברה ועובדיה"), ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט, אתה תשפה את החברה ועובדיה בגין ההפרות האלה.

הגבלת אחריות

החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, בגין עיכוב ביצוע מצדך בשל אי יכולת להשתמש ו/או אבדן נתונים ו/או אבדן רווחים הנובע מעיכוב ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או בקשר עם השימוש באתר, או בשל טעויות ו/או אי דיוקים ו/או מחדל, פגם, פרצת אבטחה ו/או כשל כלשהו באתר החברה. החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם לא יחויבו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר.

קישורים לאתרים אחרים

החברה אינה מתחייבת כי קישורים לאתרים אחרים, במידה שיש כאלה באתר, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. המצאותו של קישור לאתר מסויים (להלן: "האתר המקושר") באתר אין פירושה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ו/או עדכני ו/או מלא והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לתוכן באתרים מקושרים כאמור. כמו כן ומבלי לגרוע באמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תכנים המופיעים באתרים מקושרים ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע כלשהו שפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, במידה שיופיעו באתרים מקושרים אלה דעות, הצהרות, עצות, הצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים (להלן: "הדעות") אלה הינם דעות של אותם צדדים שלישיים ואינם משקפים את דעותיה של החברה בעניינים שבהם מדובר.

אם אתה מבקש ליצור מצב של אתר מקושר, שים לב כי אל לו לאתר המקושר להציג מצג כלשהו כאילו החברה קשורה אל האתר המקושר ו/או אל הישות המשפטית שמפעילה אותו ו/או אל מוצריה ו/או אל שירותיה ו/אן פעילות אחרת בה הישות המשפטית מעורבת בדרך כלשהי. בנוסף, האתר המקושר לא יפגע ו/או יהיה במצב בו הוא ו/או התכנים שבו עלולים לפגוע ו/או להפחית משמה הטוב של החברה בדרך כלשהי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמה לאתר מקושר בכל זמן שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אי שידול/מסר פרסומי

יודגש כי עצם פרסומו של תוכן המהווה מסר פרסומי באתר, אשר אינו קשור לחברה ו/או למוצריה ו/או לשירותיה ו/או לתהליכים אחרים של החברה, אינו מהווה ולא ייחשב כמהווה מתן המלצה, תמיכה או עידוד מצד החברה בקשר לתוכנו של המסר הפרסומי ואינו מהווה מתן חסות לו.  

הפסקת שימוש

 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, אם לא יעמוד בתקנון ותנאי השימוש, ו/או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP, ו/או בשל קשיים טכניים שונים בתפעול האתר.

היה ויפר משתמש תקנון זה ו/או תנאי השימוש ו/או הוראת כל דין, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.

 

דין תקף

 

כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר ו/או לשימוש באתר לרבות הגלישה באתר ו/או לתכני האתר ו/או לכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בחיפה בלבד ועל פי הדין הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

 

אם וככל שיקבע בית משפט, בית דין או טריבונל שיפוטי אחר מוסמך (להלן: "הערכאה השיפוטית") כי הוראה מהוראות התקנון ותנאי השימוש האלה או חלקים מהן הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, והדבר יביא לביטולה, הדבר לא יבטל את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית ולא יביא לפסילתם ו/או לאי אכיפתם.

    

התקנון ותנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך ובין החברה. אין לשנותם בכל דרך שהיא. החברה שומרת לעצמה את כלל זכויותיה, ובהן את זכותה להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה. היה והחברה תוותר על זכויותיה בנוגע להפרה כלשהי של התקנון ותנאי השימוש וויתור זה לא יהווה וויתור בקר עם הפרה אחרת, שונה או דומה לה. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר. 

החברה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.